OBJECTIUS

                                   
A L'HORA DEL MENJADOR

üCobrir les necessitats nutricinals dels infants.
üTransmetre hàbits de higiene al voltant del menajar.
üAprendre a mantenir un ambien relaxat a l'hora de dinar.
üAfavorir l'aprenentatge de bons hàbits alimentaris.
üIntroduir aliments coneguts i desconeguts per als infants per afavorir una variada i correcte alimentació.


A L'HORA DEL LLEURE 

üEducar en diferents aspectes de respecte i convivència.
üFomentar la resolució de conflictes d’una manera pacifica i raonada.
üSaber gaudir del temps lleure trobant la manera més adient per cadascú.
üDespertar l’interès per uns hàbits de vida saludables.
üAmpliar el repertori lúdic i esportiu de l’infant.

üPotenciar la reducció, la reutilització i el reciclatge dels nostre residus.

ECOEDUCACIÓ
üConèixer de pròpia mà l’elaboració d’un aliment bàsic.
üTreballar diferents textures i olors.
üFamiliaritzar-se amb elements quotidians a vegades desconeguts.
üElaborar un aliment ells mateixos.
üAprendre a valorar els beneficis d’un aliment ecològic.